PRIVACY VERKLARING

Algemeen

Als sportclub is Atletiekvereniging Jabbeke (hieronder ook afgekort als AVJ) verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ateletiek Vereniging Jabbeke

Zetel: Koning Albertstraat 8, 8490 Varsenare

Emailadres: Administratie club

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door AVJ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Ateltiekliga en Sporta-Federatie (uitvoering overeenkomst)
 • Om op correcte en verantwoorde wijze atletiektraining en clubactiviteiten te kunnen organiseren.
 • ter promotie van de atletiek (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?

We kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer (Vrije Sporters)
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal
 • Indien van toepassing: westrijdresultaten, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de vereniging
 • Beeldmateriaal: Er kunnen foto's genomen en/of video gemaakt  tijdens de activiteiten van de federatie en haar clubs.
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • Personeelsleden van de Vlaamse Atletiekliga en Sporta
 • Verantwoordelijjken van de club: secretaris, penningmeester, trainer(s), wedstrijdbegeleiders, resultatenverwerking ...

Verstrekking aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden

Zo geven we gegevens door aan een derde partij voor

 • De sportieve werking van de federatie van de Vlaamse ateletiekliga

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking aan derden-ontvangers

We geven gegevens door aan een derde partij (ontvangen) voor:

 • Subsidiëring aan de lokale overheid

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden dorgeven tenzij dit wettelijkverplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden-ontvangers indien je ons hiervoor toestemming geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingestrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AVJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

AVJ verbindt zich ertoe de algemene gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na de laatste activiteit van het lid binnen de federatie of haar clubs voor statistische doelstellingen.

Wedstrijdresultaten (van officiële competities) worden onbeperkt bijgehouden om jaarranglijsten, allertijden lijssten en parmaressen te kunnen produceren.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens AVJ van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Al onze medewerkens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevns door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA).

Wijziging privacyverklaring

AVJ kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen:

16/6/2018 Initiele opstelling
 3/7/2018 Vermelding van Sporta, verbetering enkele typfouten.

 

 

 

 

Belangrijke berichten

Hebt u vragen over de website, of ideeën, of mist u bepaalde informatie, neem dan contact op met de webmaster. Ik probeer zo snel mogelijk de site aan te passen.

Bezoekers

536910
VandaagVandaag47
GisterenGisteren95
Deze weekDeze week419
Deze maandDeze maand2518
Sedert 01/12/2012Sedert 01/12/2012536910
Leden 0
Gasten 7
Naar boven